b.soal

b.soal
 ●

نام کاربری : b.soal
عضویت از :  21 دى 1391
 
rojansoft

بنده از کارکردن با ایشان بسیار لذت بردم و ایشان تمام نیازمندیهای کار اعم از سرور و فایل های مورد نیاز را در اختیار بنده قرار دادند .

rojansoft بهمن 1394

مبلغ پروژه : 5,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
ASP.NetPythonSQLوردپرسExcel
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه005
دریافت پیشنهاد0051
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001