dotnetworld

dotnetworld
 ●

نام کاربری : dotnetworld
موقعیت : ایران
عضویت از :  16 مرداد 1395
 
behnamtrb

وضوح بیان و تعریف جزئیات پروژه بالا، ارتباطات و پاسخ های سریع به فریلنسر و تسلط کامل روی موضوع و هدف پروژه درخواستی

behnamtrb مرداد 1395

مبلغ پروژه : 1,200,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی مفهومیطراحی گرافیکطراحی آیکونطراحی آرم، لوگو
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد0023
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001