exact

exact
 ●

نام کاربری : exact
موقعیت : ایران
عضویت از :  07 اردیبهشت 1395

کیفیت ... همین برای معرفی کافیه

soh3il

بسیار حرفه و پر دقت در کار. از کار با ایشون بسیار لذت بردم و حتما در پروژه های آتی با ایشون همکاری مجدد خواهم داشت.

soh3il اردیبهشت 1395

مبلغ پروژه : 600,000 ریال
مهارت های پروژه :
تبلیغاتBrandingتحقیقات بازارفروش
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0030
تائید انجام پروژه001
انجام پروژه001