farzadaliashari

farzadaliashari
 ●

نام کاربری : farzadaliashari
موقعیت : ایران
عضویت از :  11 تير 1394
alitivay

پروژه خیلی خوب تعریف شده بود و همه چیز مشخص بود. جناب آقای علی اصغری هم خیلی خوش برخورد و پیگیر بودند. درآینده حتما با ایشون کار خواهم کرد.

alitivay تير 1394

مبلغ پروژه : 16,650,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0035
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001