localhost

localhost
 ●

نام کاربری : localhost
موقعیت : ایران, کرج
عضویت از :  01 آذر 1393
webiranian

بسیار عالی ! و به امید همکاری های بیشتر در آینده .

webiranian آذر 1393

مبلغ پروژه : 2,200,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه004
دریافت پیشنهاد0040
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد006
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000