m2281

m2281
 ●

نام کاربری : m2281
عضویت از :  31 اردیبهشت 1394
 
r.rahimi

همکاری بسیار خوبی بود. فردی دقیق و خوش حساب هستند. امیدوارم همواره موفق و موید باشند.

r.rahimi اردیبهشت 1394

مبلغ پروژه : 600,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد007
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001