mrahmatmand

mrahmatmand
 ●

نام کاربری : mrahmatmand
عضویت از :  03 دى 1393
 
samira1365

از همکاری با ایشان کمال رضایت دارم

samira1365 دى 1393

مبلغ پروژه : 450,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسیحقوقیتخصص ترجمه در حقوق
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد0010
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001