persisian

persisian
 ●

نام کاربری : persisian
موقعیت : ایران
عضویت از :  11 اردیبهشت 1392
pourjavad_a

بسیار صبور و پیگیر. همواره در دسترس و قابل اعتماد. امیدوارم در پروژه های بعدی نیز با ایشان همکاری داشته باشم.

pourjavad_a آذر 1394

مبلغ پروژه : 450,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
iranianstock3

ایشان در ارتباط و توجیه عالی بودند

iranianstock3 آذر 1393

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه009
دریافت پیشنهاد00122
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه003

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0022
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000