r3za713

r3za713
 ●

نام کاربری : r3za713
عضویت از :  28 مهر 1393
 
damashi

کار با ایشان لذت بخش بود و چون تمایل داشتند که کار با کیفیت بالا انجام شود،دست ما را تا حدود زیادی باز گذاشتند و این نشان از وسعت دید ایشان به عنوان یک کارفرما نشات می گیرد،امیدوارم که بازهم فرصتی باشد تا با ایشان همکاری داشته باشم و برای ایشان در تمام مراحل زندگی آرزوی شادکامی و موفقیت می کنم.

damashi مرداد 1394

مبلغ پروژه : 1,800,000 ریال
مهارت های پروژه :
ASP.NetHTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0015
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001