rangani

rangani
 ●

نام کاربری : rangani
موقعیت : ایران, مشهد
عضویت از :  12 آذر 1393
shokoli

یک همکاری خوب با یک کارافرین خوب. با ارزوی موفقیت و به امید همکاری مجدد.

shokoli دى 1395

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
C Sharp ProgrammingC++ ProgrammingMySQLبرنامه نویسی تحت ویندوز
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
beezness

بسیار پیگیر و کوشا همگام و نوآور , خوش رفتار از همکاری با ایشان بسیار خرسند شدیم , امیدواریم تا پروژه های دیگری را نیز با ایشان همراه باشیم.

beezness آذر 1393

مبلغ پروژه : 30,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTML5jQueryMobile Phoneطراحی آرم، لوگوبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه007
دریافت پیشنهاد0040
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه002

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد001
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000