saeed4710

saeed4710
 ●

نام کاربری : saeed4710
موقعیت : ایران, شیراز
عضویت از :  08 آبان 1393
 
yousafe

با اینکه درکم از خواسته ی کارفرما کمی نادرست بود، اما کارفرما نسبت به پروژه بسیار حرفه ای برخورد کردند، توضیحات بیشتری ارائه کردند. از اینکه در خدمتشون بودم بسیار خوشحالم و امیدوارم در پروژه های بعدی این افتخار رو داشته باشم که در خدمتشون باشم و کمبودهای این پروژه رو خدمتشون جبران کنم :)

yousafe آبان 1393

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHP
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد003
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001