sajad1

sajad1
 ●

نام کاربری : sajad1
عضویت از :  11 خرداد 1395
 
elhamrad

محترم و صبور بودن و از اعتمادی که به من کردن ممنونم.

elhamrad خرداد 1395

مبلغ پروژه : 550,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد005
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001