xcv4

xcv4
 ●

نام کاربری : xcv4
موقعیت : ایران, اصفهان
عضویت از :  06 آذر 1393
alirezagoodarzi

شخص با استعداد و صادقی هستند. کار و نظر صاحب پروژه برای ایشان اولویت دارد. من از کار ایشان راضی بودم

alirezagoodarzi آذر 1393

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
مقالاتبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0021
تائید انجام پروژه003
انجام پروژه002