http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Asterisk PBX http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Asterisk PBX پونیشا :: فهرست پروژه های Asterisk PBX http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Asterisk PBX 60 پیاده سازی مسابقه در استریسک http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-VoIP/project/پیاده-سازی-مسابقه-در-استریسک/ <p>سلام</p> <p>این پروژه ساخت یک مسابقه تلفنی با استفاده از الستیکس و استریسک می باشد بدین صورت که پس از تماس پیغام خوش آمد گویی پخش شده و برای ادامه در انتظار فشردن کلید 1 بماند سپس کدی 10 رقمی از دیتابیس خوانده و برای تماس گیرنده پخش نماید سپس اعلام نماید در صورت نیاز به تکرار عدد 2 و برای ادامه عدد 1 را فشار دهید </p> <p>سپس تعداد 21 سوال را از فایل های ضبط شده پخش و پاسخ را دریافت نماید و در انتها تعداد پاسخ های صحیح را اعلام کند </p> <p>فایل های سوال می بایست به صورت تصادفی پخش شود </p> <p>نباید محدودیتی در تعداد سوالات باشد </p> <p>اضافه و کم کردن سوال می بایست از طریق حذف و اضافه فایل در مسیر فایل ها در /var/lib/asterisk/sounds میسر باشد</p> <p>سوال ها در 7 شاخه مجزا قرار دارد و از هر شاخه 3 سوال پخش می شود</p> <p>جواب سوال ها در یک جدول در دیتا بیس مشخص می شود ( شماره سوال در دیتابیس با نام فایل یکی است )</p> <p>تعداد سوالات درست هر فرد در کنار کد ده رقمی اعلام شده به فرد در دیتا بیس ثبت می شود </p> <p>این پروژه در ماشین مجازی بدون ترانک و کارت fxs و fxo  می باشد.</p> <p> </p> بودجه از: 500000 تا 8000000 مهارت های مورد نیاز: (Asterisk PBX, VoIP) تاریخ ثبت پروژه: 05 فروردین 1396 http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-VoIP/project/پیاده-سازی-مسابقه-در-استریسک/