http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Microsoft Access http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Microsoft Access پونیشا :: فهرست پروژه های Microsoft Access http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Microsoft Access 60 بانک اطلاعاتی شرکت های حقوقی http://ponisha.ir/job/Microsoft-Access-SQL-Excel-جستجو/project/بانک-اطلاعاتی-شرکت-های-حقوقی/ <p><strong>با سلام </strong></p> <p><strong>نیاز به بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی کشور داریم. مانند سامانه اشخاص حقوقی کشور ( ilenc.ir ) که تایپ کد ملی شرکت و یا اسم شرکت سایر اطلاعات مثل:</strong></p> <p><strong>شناسه ملی</strong></p> <p><strong>شماره ثبت</strong></p> <p><strong>نوع شخصیت حقوقی شرکت</strong></p> <p><strong>سازمان ثبت کننده </strong></p> <p><strong>و وضعیت شرکت نشان داده شود.</strong></p> <p> </p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (Microsoft Access, SQL, Excel, جستجو در وب, Database Development) تاریخ ثبت پروژه: 26 خرداد 1396 http://ponisha.ir/job/Microsoft-Access-SQL-Excel-جستجو/project/بانک-اطلاعاتی-شرکت-های-حقوقی/ بانک اطلاعاتی با اکسس http://ponisha.ir/job/HTML-Microsoft-Access-PHP-برنامه/project/بانک-اطلاعاتی-با-اکسس/ <p>این پروژه در مورد یک بانک اطلاعاتی از افراد است که سوابق تحصیلی و حرفه ای و برنامه های آینده آنها را ثبت و نگهداری می کند. استفاده از این بانک اطلاعاتی به صورت وب است و ترجیحا با استفاده از مایکروسافت اکسس نوشته شود.</p> بودجه از: 15000000 تا 30000000 مهارت های مورد نیاز: (HTML, Microsoft Access, PHP, برنامه نویسی تحت وب) تاریخ ثبت پروژه: 13 خرداد 1396 http://ponisha.ir/job/HTML-Microsoft-Access-PHP-برنامه/project/بانک-اطلاعاتی-با-اکسس/