0%

تداکس تهران

چـهارمین رویـداد تـداکس تهـران، صـبح روز ٣٠ آذرمـاه، در تـالار وحـدت بـرای نـوآوران عـرصـهه ـای گـونـاگـون بـرگـزار می شـود. سـخنرانی هـای هیجان انگیز امـا کوتـاهتـر از ١٨ دقیقه، فـضای مـثبت که در آن اراده مـوج میزنـد، دیدار اقـشار گـونـاگـون نـوآوران و خـلاقـان، بـحث و گـفتگوهـای عمیق و مـؤثـر در مـورد ایدههـای ارزشـمند و محیط آمـاده بـرای یادگیری، هـمه از ویژگی های بزرگترین رویداد تداکس در ایران است.

 

شـاید تـا بـه حـال نـام تـداکس را شنیده بـاشید. آیا میدانید تـداکس که بـه صـورت تـدکس یا TEDx هـم نـوشـته میشـود بـه چـه معنی اسـت؟ تـداکس یک نـوع یا قـالبی از کنفرانـس اسـت که بـر اسـاس اسـتانـداردهـای اجـرایی سـازمـان TED،بـر کوتـاهی و در عین حـال اثـربخشی ایده هـای ارزشـمند تـمرکز دارد.

 

در ایران، مـانـند بقیه نـقاط جـهان، هـر رویداد تـداکس تـوسـط تیم داوطلبین مـتفاوتی بـرگـزار می گـردد. همچنین این رویدادهـا از نـظر انـدازه و محتوی با یکدیگر متفاوت هستند. تـداکس تهـران ٢٠١۶ (TEDxTehran 2016) بـا زمینه مـوضـوعی «صـبح بخیر تهـران»، میزبـان فـعالان عـرصـه هـای اقـتصادی، هـنری، طـراحی، رسـانـه و کارآفـرینی اسـت.

 

اگـرچـه لیست سـخنرانـان این رویداد هـنوز اعـلام نشـده، امـا از میان سـخنرانـان سـالهـای گــذشــته این رویداد میتــوانــد بــه لیلا عــراقیان، رامین صــدیقی، رضــا پــاکروان، دکتر نســرین معظمی، سهــراب پورناظری، علیرضا طهماسبزاده و زنده یاد محمدعلی اینانلو نام برد. برای ثبتنام در این رویداد میتوانید از طریق وبسایت رسمی TEDxTehran اقدام نمایید.

نویسنده

تیم مدیریت پونیشا

پونیشا سایت برون سپاری پروژه های آنلاین است و هزاران فریلنسر در صدها مهارت مختلف آماده کار برای شما هستند. همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید.

برچسب ها