کتاب

خرید کتاب اصول فریلنسینگ
اخبار پونیشا

کتاب اصول فریلنسینگ موفق

2 سال پیش
تازه اقدام به گرفتن پروژه کردید؟ به صورت تمام وقت فریلنسر هستید یا پاره وقت؟ در گرفتن پروژه مشکل دارید؟ کارفرمایان پاسخ پیشنهادات شما را نمی دهند؟ در پیدا کردن...