پروژه چطور کار می‌کند

دوستان خود را از طریق لینک یا دعوت نامه ایمیل مطلع کنید
هر زمان آنها عضویتشان را ارتقا دهند یا پروژه ایجاد کنند شما اعتبار دریافت می کنید
دوست شما نیز برای ارتقا عضویت یا ایجاد پروژه اعتبار دریافت خواهد کرد
1. skill.help.one.title
skill.help.one.content
2. skill.help.two.title
skill.help.two.content
3. skill.help.three.title
skill.help.three.content