مشاهده برترین نیروهای پشتیبانی


برترین کسب و کارهایی که از طریق پونیشا برونسپاری می کنند

Font Iran
Taskulu
Event Center
Zarinpal

پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
پشتیبانی آنلاین یا فنی
hire
٢. استخدام
بهترین نیروهای پشتیبانی را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای نیروهای پشتیبانی