مشاهده برترین نویسندگان و ویرایشگران


برترین کسب و کارهایی که از طریق پونیشا برونسپاری می کنند

Font Iran
Taskulu
Event Center
Zarinpal

پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
نویسندگی مقاله، وبلاگ، ویرایش متن یا تایپ و ترجمه
hire
٢. استخدام
بهترین نویسندگان و ویرایشگران را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای نویسندگان و ویرایشگران