نام سازمان شما چیست؟

گروه تبلیغات شقایق

توضیح دهید سازمان یا محصول شما چه کاری انجام می دهد و مخاطبانش چه کسانی هستند؟

طرح صفحات داخلی و صفه اول سالنامه 1400

توضیح دهید چه چیزی می خواهید طراحی کنید

طرح صفه اول و صفحات داخلی سالنامه سال 1400 که تصویر جهت راهنمای ارسال میگردد

چیز دیگری هم هست که بخواهید به طراحان بگویید؟

طرح صفه اول که  لوگوی 1400 به صورت لیزر انجام میشود ومیتواند هر نوع طرح خلاقانه ای باشد .اما صفحات داخلی از فنت رایج و اگر فونت خواصی استفاده شود لازم است فایل فونت موجود باشد که در هنگام تحویل طرح فایل فونت نیز تحویل داده شود.طراحی باید با 2 رنگ که ترجیحا 1 رنگ باید قرمز یا مشتقات رنگ قرمز باشد که روز های طعطیل به این رنگ نشان داده میشود و یک رنگ دیگر که انتخواب خود طراح باشد.

تصویری، اسکچ یا داکیومنتی دارید که بتواند به طراحان کمک کند؟

امکانات ویژه

گارانتی

جایزه مسابقه

مهارت خود را در طراحی محک بزنید

در پونیشا ثبت نام کنید
مهارت های خود را انتخاب کنید
طرح های خود را برای مسابقه ثبت کنید
با کارفرما در ارتباط باشید
30,000,000 ریال برنده شوید