سامانه آزمون آنلاین چگال
توسط abed.dev در تاریخ 08 تیر 99
سامانه آزمون آنلاین چگال
تعریف بی نهایت کلاس، دانش آموز و آموزگار / تعریف آزمون توسط آموزگار / شرکت دانش آموزان در آزمون در بازه زمانی تعیین شده / معدل گیری و محاسبه آنی نتایج بعد از پایان آزمون / ارسال خودکار پیامک های اطلاع رسانی به والدین و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه آزمون آنلاین چگال
توسط abed.dev در تاریخ 08 تیر 1399
تعریف بی نهایت کلاس، دانش آموز و آموزگار / تعریف آزمون توسط آموزگار / شرکت دانش آموزان در آزمون در بازه زمانی تعیین شده / معدل گیری و محاسبه آنی نتایج بعد از پایان آزمون / ارسال خودکار پیامک های اطلاع رسانی به والدین و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
52
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر abed.dev