Photo Editing
توسط aidin_alb در تاریخ 07 مهر 97
Photo Editing
نمونه‌ای از بازسازی، رتوش و ویرایش تصاویر توسط آیدین علی‌بیگی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Photo Editing
توسط aidin_alb در تاریخ 07 مهر 1397
نمونه‌ای از بازسازی، رتوش و ویرایش تصاویر توسط آیدین علی‌بیگی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
184
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aidin_alb