تراپیست آنلاین (آمریکا)
توسط aidinmc در تاریخ 30 دی 95
تراپیست آنلاین (آمریکا)
پیاده سازی وبسایت تراپیست آنلاین برای بیماران روانی که با عضویت بیمار و پزشک و تعیین و ثبت وقت قبلی بصورت آنلاین ، تصویری ارتباط برقرار میکنند ، وبسایت آمریکا و استرالیا را تحت پوشش دارد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تراپیست آنلاین (آمریکا)
توسط aidinmc در تاریخ 30 دی 1395
پیاده سازی وبسایت تراپیست آنلاین برای بیماران روانی که با عضویت بیمار و پزشک و تعیین و ثبت وقت قبلی بصورت آنلاین ، تصویری ارتباط برقرار میکنند ، وبسایت آمریکا و استرالیا را تحت پوشش دارد
مهارت های استفاده شده
0
180
دنبال کنید