• در تجربه ای که با ایشان کار کردم، ایشون رو فردی بسیار پیگیر، با تجربه بالا، نترس و جسور در ورود به پروژه هایی که جدید هست، و خوش قول دیدم و همین باعث تداوم همکاری تا کنون و در آینده شد.
    26 آبان 1398