انتخاب تصادفی از بانک داده های مختلف
توسط aminchegeni در تاریخ 14 مرداد 99
انتخاب تصادفی از بانک داده های مختلف
استخراج ترکیبی تصادفی از داده های موجود در شیت های مختلف با استفاده از ورودی های کاربر با پذیرش ترکیب تصادفی از سمت کاربر آن داده ها آرشیو شده و در تلاش های بعدی وجود نخواهند داشت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
انتخاب تصادفی از بانک داده های مختلف
توسط aminchegeni در تاریخ 14 مرداد 1399
استخراج ترکیبی تصادفی از داده های موجود در شیت های مختلف با استفاده از ورودی های کاربر با پذیرش ترکیب تصادفی از سمت کاربر آن داده ها آرشیو شده و در تلاش های بعدی وجود نخواهند داشت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
68
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni