رسم نمودار HeatMap با استفاده از Conditional Formatting
توسط aminchegeni در تاریخ 17 مرداد 99
رسم نمودار HeatMap با استفاده از Conditional Formatting
در این پروژه پس از پردازش اطلاعات خام با Power Query با استفاده از سه قابلیت Excel نمودار HeatMap ایجاد گردید. 1- جابجایی سطر و ستون 2- Conditional Formatting 3- مخفی کردن اعداد در سلول ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
رسم نمودار HeatMap با استفاده از Conditional Formatting
توسط aminchegeni در تاریخ 17 مرداد 1399
در این پروژه پس از پردازش اطلاعات خام با Power Query با استفاده از سه قابلیت Excel نمودار HeatMap ایجاد گردید. 1- جابجایی سطر و ستون 2- Conditional Formatting 3- مخفی کردن اعداد در سلول ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
67
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni