تشخص حجمهای مشکوک پایانی بازار (tsetmc)
توسط aminchegeni در تاریخ 13 مهر 99
تشخص حجمهای مشکوک پایانی بازار (tsetmc)
در این پروژه هدف بر این است که حجم های مشکوک پایانی بازار که هدف تحریک خریداران و فروشندگان را دارد کشف و آنالیز شود. با توجه به بعضی قیدها حجم های مشکوک پایانی برای نماد کشف، و حجم آنها نسبت به حجم کل روز آن نماد محاسبه می شود. برخی پارامترهای مفید دیگر نیز قابل محاسبه و بررسی است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تشخص حجمهای مشکوک پایانی بازار (tsetmc)
توسط aminchegeni در تاریخ 13 مهر 1399
در این پروژه هدف بر این است که حجم های مشکوک پایانی بازار که هدف تحریک خریداران و فروشندگان را دارد کشف و آنالیز شود. با توجه به بعضی قیدها حجم های مشکوک پایانی برای نماد کشف، و حجم آنها نسبت به حجم کل روز آن نماد محاسبه می شود. برخی پارامترهای مفید دیگر نیز قابل محاسبه و بررسی است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
9
57
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni