طرح های گرافیکی مفهومی برای Web Page کشاورزی هوشمند
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 18 خرداد 98
طرح های گرافیکی مفهومی برای Web Page کشاورزی هوشمند
طرح کنترل گیاه با گوشی هوشمند صفحه کشاورزی هوشمند ویرارایان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرح های گرافیکی مفهومی برای Web Page کشاورزی هوشمند
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 18 خرداد 1398
طرح کنترل گیاه با گوشی هوشمند صفحه کشاورزی هوشمند ویرارایان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
34
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirmasoudborqei