طرح های گرافیکی مفهومی برای Web Page کشاورزی هوشمند
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 20 خرداد 98
طرح های گرافیکی مفهومی برای Web Page کشاورزی هوشمند
طرح جمع آوری داده های مورد نیاز در خاک با استفاده از سیستمی هوشمند صفحه کشاورزی هوشمند ویرارایان www.virarayan.ir/smart-farming
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرح های گرافیکی مفهومی برای Web Page کشاورزی هوشمند
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 20 خرداد 1398
طرح جمع آوری داده های مورد نیاز در خاک با استفاده از سیستمی هوشمند صفحه کشاورزی هوشمند ویرارایان www.virarayan.ir/smart-farming
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
23
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirmasoudborqei