لوگو موسسه هنری سارنج
توسط amirog در تاریخ 16 تیر 97
لوگو موسسه هنری سارنج
سارنج نام پرنده ای میباشد ، در این لوگو سعی شد تا نام سارنج نشان دهنده پرنده ای باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو موسسه هنری سارنج
توسط amirog در تاریخ 16 تیر 1397
سارنج نام پرنده ای میباشد ، در این لوگو سعی شد تا نام سارنج نشان دهنده پرنده ای باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
15
396
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirog