فاز دو مسجد ایستگاه راه آهن سنندج
توسط anvary در تاریخ 03 مهر 97
فاز دو مسجد ایستگاه راه آهن سنندج
طراحی فاز دو این مجموعه (نمازخانه، وضوخانه و سرویس بهداشتی) برای شرکت پژوهش های ساختمانی اران انجام شده است. توجه به اجرای صحیح نمای خشک و به حداقل رساندن پل حرارتی از چالش های این پروژه بود. کلیه مراحل مدل سازی سازه و معماری این مجموعه توسط نرم افزار رویت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فاز دو مسجد ایستگاه راه آهن سنندج
توسط anvary در تاریخ 03 مهر 1397
طراحی فاز دو این مجموعه (نمازخانه، وضوخانه و سرویس بهداشتی) برای شرکت پژوهش های ساختمانی اران انجام شده است. توجه به اجرای صحیح نمای خشک و به حداقل رساندن پل حرارتی از چالش های این پروژه بود. کلیه مراحل مدل سازی سازه و معماری این مجموعه توسط نرم افزار رویت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
73
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary