طراحی دفتر میکس و مونتاژ فیلم
توسط anvary در تاریخ 04 مهر 97
طراحی دفتر میکس و مونتاژ فیلم
دفتر مرکزی تابان فیلم نیاز به بازطراحی به منظور سامان دهی فضاها داشت که طرح پیشنهادی ارائه شد. توجه به همنشینی اتاق ها و سازه و تاسیسات موجود و چارت سازمانی از مسائل قابل توجه بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی دفتر میکس و مونتاژ فیلم
توسط anvary در تاریخ 04 مهر 1397
دفتر مرکزی تابان فیلم نیاز به بازطراحی به منظور سامان دهی فضاها داشت که طرح پیشنهادی ارائه شد. توجه به همنشینی اتاق ها و سازه و تاسیسات موجود و چارت سازمانی از مسائل قابل توجه بود.
مهارت های استفاده شده
1
147
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary