طراحی فاز یک و دو مسجد ایستگاه راه آهن ساوه
توسط anvary در تاریخ 05 مهر 97
طراحی فاز یک و دو مسجد ایستگاه راه آهن ساوه
طراحی فاز یک و دو این پروژه برای شرکت پژوهش های ساختمانی ایران انجام شده و به تصویب کارفرما نیز رسیده است. فاز یک و دو این پروژه با نرم افزار رویت انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی فاز یک و دو مسجد ایستگاه راه آهن ساوه
توسط anvary در تاریخ 05 مهر 1397
طراحی فاز یک و دو این پروژه برای شرکت پژوهش های ساختمانی ایران انجام شده و به تصویب کارفرما نیز رسیده است. فاز یک و دو این پروژه با نرم افزار رویت انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
179
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary