آپارتمان مسکونی در تهران
توسط anvary در تاریخ 16 آبان 97
آپارتمان مسکونی در تهران
طراحی یک آپارتمان با رویکرد کاهش مصرف انرژی و استفاده از سامانه های فعال و غیر فعال، منطقه 5 تهران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
آپارتمان مسکونی در تهران
توسط anvary در تاریخ 16 آبان 1397
طراحی یک آپارتمان با رویکرد کاهش مصرف انرژی و استفاده از سامانه های فعال و غیر فعال، منطقه 5 تهران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
163
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary