طراحی و توسعه اپلیکیشن دانشگاه مازندران
توسط archiduc در تاریخ 02 فروردین 98
طراحی و توسعه اپلیکیشن دانشگاه مازندران
اپلیکیشن دانشگاه مازندران به منظور شناخت بهتر دانشگاه و تامین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان، اساتید و کارکنان و نیز متقاضیان ورود به این دانشگاه تولید شده است. این برنامه از کافه بازار قابل دریافت است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی و توسعه اپلیکیشن دانشگاه مازندران
توسط archiduc در تاریخ 02 فروردین 1398
اپلیکیشن دانشگاه مازندران به منظور شناخت بهتر دانشگاه و تامین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان، اساتید و کارکنان و نیز متقاضیان ورود به این دانشگاه تولید شده است. این برنامه از کافه بازار قابل دریافت است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
12
دنبال کنید