پنل مدیریتی کنترل کیفی شرکت مواد ویژه لیا
توسط arefchegini در تاریخ 22 خرداد 98
پنل مدیریتی کنترل کیفی شرکت مواد ویژه لیا
سامانه تحت نت ثبت و گزارش کنترل کیفی خط تولید مدیریت آسان انواع نمایش شبفت های کاری و …
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پنل مدیریتی کنترل کیفی شرکت مواد ویژه لیا
توسط arefchegini در تاریخ 22 خرداد 1398
سامانه تحت نت ثبت و گزارش کنترل کیفی خط تولید مدیریت آسان انواع نمایش شبفت های کاری و …
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
31
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arefchegini