Rad & Bird
توسط aryanreform در تاریخ 25 دی 98
Rad & Bird
طراحی آیکون برای یک داستان فردی با توجه به حوادث و رخ داده های موجود در داستان تا رسیدن به اهداف نهایی طراحی بین طراح و کارفرما.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Rad & Bird
توسط aryanreform در تاریخ 25 دی 1398
طراحی آیکون برای یک داستان فردی با توجه به حوادث و رخ داده های موجود در داستان تا رسیدن به اهداف نهایی طراحی بین طراح و کارفرما.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
26
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aryanreform