طراحی پوستر
توسط avasanayeii در تاریخ 23 مرداد 98
طراحی پوستر
برای اجرای یک قطعه موسیقی. (‌ طراحی تصویر برای خودم است.)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پوستر
توسط avasanayeii در تاریخ 23 مرداد 1398
برای اجرای یک قطعه موسیقی. (‌ طراحی تصویر برای خودم است.)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
9
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر avasanayeii