کارخانه نواوری گیلان
توسط azade1990 در تاریخ 14 اردیبهشت 00
کارخانه نواوری گیلان
طرح پیشنهادی من برای کارخانه نواوری گیلان در زمینه استارتاپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کارخانه نواوری گیلان
توسط azade1990 در تاریخ 14 اردیبهشت 1400
طرح پیشنهادی من برای کارخانه نواوری گیلان در زمینه استارتاپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر azade1990