ترجمه کتاب زندگینامه شهید بابایی
توسط bagheri.ece در تاریخ 30 فروردین 97
ترجمه کتاب زندگینامه شهید بابایی
ترجمه ی مجموعا از 6 کتاب برای صدا و سیما مشهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه کتاب زندگینامه شهید بابایی
توسط bagheri.ece در تاریخ 30 فروردین 1397
ترجمه ی مجموعا از 6 کتاب برای صدا و سیما مشهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
138
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر bagheri.ece