پیاده سازی سیستم CDMA مخابرات دیجیتال دانشگاه STAFFS انگلیس
توسط bagheri.ece در تاریخ 07 خرداد 98
پیاده سازی سیستم CDMA مخابرات دیجیتال دانشگاه STAFFS انگلیس
پیاده سازی سیستم CDMA مخابرات دیجیتال در Matlab همراه با function نویسی برای پروژه دانشجویی در دانشگاه Staffordshire انگلیس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پیاده سازی سیستم CDMA مخابرات دیجیتال دانشگاه STAFFS انگلیس
توسط bagheri.ece در تاریخ 07 خرداد 1398
پیاده سازی سیستم CDMA مخابرات دیجیتال در Matlab همراه با function نویسی برای پروژه دانشجویی در دانشگاه Staffordshire انگلیس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
26
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر bagheri.ece