پروژه مربوط به علم ریاضیات
توسط canalitto در تاریخ 11 خرداد 97
پروژه مربوط به علم ریاضیات
این پروژه با موضوع ساخت ماتریس شباهت خوشه بندی طیفی، در کمتر از 3 روز با کیفیت بالا به انجام رسید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه مربوط به علم ریاضیات
توسط canalitto در تاریخ 11 خرداد 1397
این پروژه با موضوع ساخت ماتریس شباهت خوشه بندی طیفی، در کمتر از 3 روز با کیفیت بالا به انجام رسید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
88
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر canalitto