همدلان
توسط chaar در تاریخ 13 فروردین 98
همدلان
طراحی لوگو خیریه همدلان همدان در کار همدلی جمعی و درخت سرو برای آزادگی و و سرسبزی مداوم پیشنهاد شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
همدلان
توسط chaar در تاریخ 13 فروردین 1398
طراحی لوگو خیریه همدلان همدان در کار همدلی جمعی و درخت سرو برای آزادگی و و سرسبزی مداوم پیشنهاد شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
1080
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر chaar