linkedin.com/profile/view?id=146001439

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شهریور 1385 - دی 1385 ( کمتر از یک سال )

طراح و مدیر سایت


سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، کانون جهانگردی مهر 1386 - مهر 1387 ( کمتر از یک سال )

مدیر شبکه


کارشناس ICT

دانشگاه آزاد

فروردین 1391 - فروردین 1393 ( 2 سال )


MCITP

Microsoft

فروردین 1389 - فروردین 1389 ( کمتر از یک سال )


MTCRE

Mikrotik

فروردین 1390 - فروردین 1390 ( کمتر از یک سال )


MTCWE

Mikrotik

فروردین 1390 - فروردین 1390 ( کمتر از یک سال )


ارشد نرم افزار

آزاد

فروردین 1394 - فروردین 1395 ( کمتر از یک سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است