وبسایت شرکتی الکتروتکنیک
توسط dariatech در تاریخ 08 دی 97
وبسایت شرکتی الکتروتکنیک
تکنولوژی های موزد استفاده در پیاده سازی این وبسایت Html5 Css3 Jquery Javascript Asp.net Mvc SqlServer
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
وبسایت شرکتی الکتروتکنیک
توسط dariatech در تاریخ 08 دی 1397
تکنولوژی های موزد استفاده در پیاده سازی این وبسایت Html5 Css3 Jquery Javascript Asp.net Mvc SqlServer
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
115
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech