نظارت بر پروژه های چاپی
توسط davoodesfahani در تاریخ 07 اردیبهشت 98
نظارت بر پروژه های چاپی
پس از طراحی در مرحله چاپ نظارت مراحل چاپ یکی از تخصص های بنده است و تضمین کیفیت نهایی خواهد بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نظارت بر پروژه های چاپی
توسط davoodesfahani در تاریخ 07 اردیبهشت 1398
پس از طراحی در مرحله چاپ نظارت مراحل چاپ یکی از تخصص های بنده است و تضمین کیفیت نهایی خواهد بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر davoodesfahani