PCB مدار روبات سفارش شرکت پالیک با Altium designer
توسط designer0713 در تاریخ 22 آذر 97
PCB مدار روبات سفارش شرکت پالیک با Altium designer
روبات حل ماز، نور یاب و مسیر یاب سفارش شرکت پالیک با Altium designer نمونه 3D را در فایل ضمیمه مشاهده بفرمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
PCB مدار روبات سفارش شرکت پالیک با Altium designer
توسط designer0713 در تاریخ 22 آذر 1397
روبات حل ماز، نور یاب و مسیر یاب سفارش شرکت پالیک با Altium designer نمونه 3D را در فایل ضمیمه مشاهده بفرمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
117
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر designer0713