طراحی لوگوی SEPANTA
توسط designernoori در تاریخ 05 بهمن 01
طراحی لوگوی SEPANTA
گروه سپنتا تولید کننده پوشاک و عرضه کننده آن در فروشگاه های اختصاصی خودشان هستند. به همین دلیل سعی کردم در لوگو روند تولید و عرضه را با به کار بردن نماد هایی از نخ و سوزن ( تولید ) و سبد خرید ( عرضه )به صورت واضح نشان داده باشم. انتخاب رنگ نیز با توجه به توضیحات کارفرما انتخاب شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگوی SEPANTA
توسط designernoori در تاریخ 05 بهمن 1401
گروه سپنتا تولید کننده پوشاک و عرضه کننده آن در فروشگاه های اختصاصی خودشان هستند. به همین دلیل سعی کردم در لوگو روند تولید و عرضه را با به کار بردن نماد هایی از نخ و سوزن ( تولید ) و سبد خرید ( عرضه )به صورت واضح نشان داده باشم. انتخاب رنگ نیز با توجه به توضیحات کارفرما انتخاب شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر designernoori