نقشه مطلوبیت زیستگاه
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 اسفند 97
نقشه مطلوبیت زیستگاه
تدوین نقشه GIS مطلوبیت زیستگاه در منطقه مراغه با استفاده از شیوه ماکسیموم انتروپی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نقشه مطلوبیت زیستگاه
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 اسفند 1397
تدوین نقشه GIS مطلوبیت زیستگاه در منطقه مراغه با استفاده از شیوه ماکسیموم انتروپی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
99
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive